Tanítások

Kereső zsidóknak

Felolvassa: Csepregi Ferenc; zene, képek: Havár Erzsébet


Üdvtörténet – Édentől a Paradicsomig

SHLOMO DRORI / JUREK SCHULZ

Az Édentől a Paradicsomig I. rész >>

Az Édentől a Paradicsomig II/I. rész >>

Az Édentől a Paradicsomig II/II. rész >>

Az Édentől a Paradicsomig III. rész >>

Az Édentől a Paradicsomig IV. rész >>

 


Lichtenstein rabbi írásai

Mindenekelőtt kérem az olvasót, hogy e füzetet gondosan végig átolvasni sziveskedjék és csak azután, félretéve minden előítéletet, mellőzve önzők, és ámitók kiáltozásait, állapitsa meg őszintén, vajjon ennek tartalma józan, okos-e, és hogy azon sziklaalapra épült-e, melyen Mózes állt, midőn Isten dicsősége elvonult mellette? Régen elmult már az idő, amidőn egyik-másik olyan ujságiró, ki csak hiuságának áldozott és botrányokat hajhászott, dirigálta az emberek gondolkodását; amidőn a laikus, a be nem avatott…


Gyülekezeti tanítások

gyülekezeti tanításokIsten csodálatra méltó tervei
A tízparancsolat és a Miatyánk
Az elrejtett evangélium
A zsidóság Isten tervében
Hanukka – Jézus a világ világossága
Izrael papi elhívásának betöltése


Jurek Shulz – A zsidó Jézus:

A zsidó Jézus kézirata egy szemináriumi anyag, amiből a szerző Németországban és Svájcban tanít. Mint oktatási anyag, „jegyzet”, folyamatosan bővül és kiegészül. Így a jelenleg közreadott írás a szemináriumi anyag aktuális stádiumát adja vissza. A fordítás továbbá tartalmaz részeket a szerző előadásaiból, és egyes részek a szerző és a fordító megbeszélése nyomán lettek kiegészítve. E szemináriumi anyagot a képzés során megbeszélik egyhetes vagy néhány napos vagy néhány napos tanítássorozatban magyarázza el a szerző a leírtakat.


Moishe Rosen: A mikve és a bemerítkezés 

Szertartásos mosdások a bibliai időkben. Mindezek a vízzel kapcsolatos rituálék képezik a zsidó mikve törvény alapját. Noha a mikve héber szava szó szerint “gyűjtést” vagy “összegyűlést” jelent, ebben az összefüggésben egy „összegyűjtést” jelöl vagy egy kis tavat rituális tisztálkodások céljára. A szó legkorábbi bibliai előfordulása az I. Móz. 1,10-ben található, ahol a „vizek összegyűjtéséről” szól az Írás, amelyet Isten tengernek nevez. A fürdők a szimbolikus tisztulás célját szolgálták azért, hogy a szellemi tisztaságot jelképezzék:


Penuél és Jákob szorongattatása

„És Jákób egyedül maradt és tusakodott vele egy ember hajnalhasadtáig. És midőn látta, hogy nem bír vele, megérintette csípőjének forgócsontját és kificamodott Jákób forgócsontja tusakodás közben. És az szólt: »Bocsáss el, mert feljött a hajnal«; de ő azt mondta: »Nem bocsátalak el, amíg meg nem áldottál«. És ő szólt hozzá: »Mi a neved? « Mondta: »Jákób«. És ő szólt: »Ne legyen többé a neved Jákób, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél«.


A Messiás viszonya Istenhez

a-messias-viszonya-istenhezA Tanakh (az ószövetségi Írás) sok kijelentést tartalmaz Izrael megígért Messiására vonatkozóan. Ezek olyan világosak, hogy nem szorulnak semmilyen magyarázatra. E kijelentések közül néhány a Messiás és az Örökkévaló közti sokoldalú és bensőséges viszonyt mutatja be.

   E füzet olvasóitól csupán azt kérjük, hogy nyitott szívvel olvassák és tanulmányozzák át az Írásból idézett részeket. Nem sokat számít az, amit az emberek mondanak, de minden azon múlik, amit Isten mond. Beszéljen Ő és legyen Neki alkalma, hogy a szívhez szólhasson a Messiással kapcsolatban.


Az Újszövetség zsidóságával kapcsolatos fogalmak

– Cicit, Evangélium, Jesua, Tálit, Tefillin. Ám háárec ….

 


Mindenkinek

Benjamin Berger – Dávid Sátorának helyreállítása:

Nagyon világos a számunkra, hogy Isten Szelleme hosszú évek óta foglalkozik Dávid Sátora helyreállításának témájával. Hiszem, hogy ezekben a napokban, e konferencia során is olyan dolgokat oszt meg Isten Szelleme velünk erről a kérdésről, amely komoly hatással lesz az egyház, a gyülekezet jövőjére az elkövetkező évek során.Személyes életünkben Isten erről az 1970-es években kezdett beszélni, de továbbra is szól hozzánk, és folyamatosan bontja ki ezt a rendkívüli jelentőségű témát…


Benjamin Berger – Pap és Király:

Nagyon sok fontos témakör van, de valahogy Izrael, a messiási gyülekezet, a gyülekezet, amelyik Jézust szereti, olyan témák, amik egészen központi jelentőségűek Isten szívében. Amint azt jól tudjuk, az egyház ezt egyáltalán nem, vagy többségét tekintve nem értette meg az elmúlt majd kétezer évben. Ami számunkra kegyelem, hogy Isten világosságot ad, hogy javításra ad lehetőséget, helyreállítást ad…Ez kegyelem. Ez a hűséges Isten kegyelme hozzánk…


Ruben Berger bizonysága

Ruben Jesuában való életéről beszél megtérésétől kezdve. Testvérével, Benjaminnal később (2010-ben) egy könyvben is összefoglalták addigi életútjukat. A könyv magyarul is megjelent Az út címmel.

Ruben Berger bizonysága mp3


Egy cádik tanítása a Bárány-Messiásról és az Oroszlán-Messiásról

Éliás JózsefMit akarnak most Megváltóról, Oroszlán-Messiásról és Bárány-Messiásról, beszélni, amikor engem egyáltalán nem érdekelnek ilyen dolgok, hagyjanak békét a Megváltóval?! – mondotta összejövetelünk után egy zsidó testvérünk. – Adjanak kenyeret, meg békességet, akkor azt mondom, érdemes ide jönni.


 

Comments are closed.