A Messiás viszonya Istenhez

A Messiás viszonya Istenhez

 

A Tanakh (az ószövetségi Írás) sok kijelentést tartalmaz Izrael megígért Messiására vonatkozóan. Ezek olyan világosak, hogy nem szorulnak semmilyen magyarázatra. E kijelentések közül néhány a Messiás és az Örökkévaló közti sokoldalú és bensőséges viszonyt mutatja be.

   E füzet olvasóitól csupán azt kérjük, hogy nyitott szívvel olvassák és tanulmányozzák át az Írásból idézett részeket. Nem sokat számít az, amit az emberek mondanak, de minden azon múlik, amit Isten mond. Beszéljen Ő és legyen Neki alkalma, hogy a szívhez szólhasson a Messiással kapcsolatban.

 

A Messiás az Isten Fia

„Miért csődültek a népek, és gondolnak hiábavalót a nemzetek, összeállnak a föld királyai, és együtt tanakodnak a fejedelmek az Örökkévaló és az ő Fölkentje [héberül: Masiach, azaz Messiása] ellen? Szakítsuk szét kötelékeiket, s vessük le magunkról bilincseiket! Az égben trónoló nevet, az Úr gúnyolódik rajtuk, akkor beszél hozzájuk haragjában és hevében megrettenti őket: Hisz én iktattam be királyomat Cziónon, az én szent hegyemen. – Hadd adok hírt törvényről! Az Örökkévaló szólt hozzám: Fiam vagy, én ma szülőd lettem.

   Most tehát királyok, térjetek észre, okuljatok, földnek bírái; szolgáljátok az Örökkévalót félelemben és ujjongjatok remegés közt. Hódoljatok a Fiúnak, nehogy haragudjék s elvesznétek az úton; mert kevés híján felgyúl a haragja. Boldogok mind, kik benne keresnek menedéket!” (Zsoltár 2,1–7, 10–12). A hódoljatok a Fiúnak kifejezés Ibn Ezra szerint a Messiásra vonatkozik.

   „Ki szállt fel az égbe és szállt alá; ki gyűjtött szelet a markába; ki kötött vizet ruhájába; ki állapította meg a föld végeit mind? Mi a neve, és mi Fiának neve, hogyha tudod?” (Mislé/Példabeszédek 30,4).

 

A Messiás örökké az Istennel

„Az Örökkévaló szerzett engem útja kezdetén, cselekedetének elején régtől fogva. Őskortól fogva avattattam fel, kezdettől, a föld eleitől fogva. Mikor nem voltak mélységek, létesíttettem, mikor nem voltak források, vízzel terheltek; mielőtt a hegyek elsüllyesztettek, a halmoknak előtte létesíttettem; míg nem alkotott még földet és térségeket, a világ porainak összegét. Midőn megszilárdította az eget, ott voltam, midőn megszabta a kört a mélység felszínén; midőn megerősítette a fellegeket felülről, midőn erősekké lettek a mélység forrásai; midőn a tengernek megadta a törvényét, s hogy a vizek meg ne szegjék parancsát, midőn megszabta a földnek alapjait. Voltam nála növendékül, voltam gyönyörűségül napról napra, játszadozva előtte minden időben, játszadozva földje világában, a gyönyörűségem telik az ember fiaival. Most tehát, fiúk, hallgassatok reám; hisz boldogok, kik útjaimat őrzik. Halljátok az oktatást, hogy bölcsekké legyetek, és el ne vessétek. Boldog az az ember, ki rám hallgat, őrködvén ajtóimon napról napra, megőrizvén kapuim ajtófélfáit. Mert aki engem talált, életet talált és kegyet nyert az Örökkévalótól; de aki engem elvet, önmagát bántalmazza, mind kik engem gyűlölnek, a halált szeretik” (Mislé/Példabeszédek 8,22-36).

   „Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt” (János evangéliuma 1,1-5).

   „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó” (Jelenések 22,13) – ezt Jézus Krisztus, eredeti héber nevén Jesua, a Messiás jelenti ki magáról.

 

A Messiás Isten Szolgája

„Íme az én szolgám, akit tartok, az én választottam, akit kedvel a lelkem. Ráadtam szellememet, hogy törvényt vigyen szét a nemzeteknek” (Jesájá/Ézsaiás 42,1). Az én szolgámez a Messiás királyt jelenti, írja RaDaK (Rabbi David Kimchi), ill. a Mecudat David bibliakommentár.

   „Íme, boldogulni fog az én szolgám, fölmagasodik, fölemelkedik és magas lesz nagyon. Valamint eliszonyodtak rajtad sokan – annyira eltorzított, nem is emberi volt az ábrázata és alakja nem olyan, mint az ember fiaié – akképpen megdöbbent sok nemzetet, miatta királyok zárják el szájukat; mert ami nem beszéltetett el nekik, azt látták, és amit nem hallottak, azt észlelték” (Jesájá/Ézsaiás 52,13–15).

 

A Messiás szövetsége: az új szövetség

A Tanakhban/Ószövetségben az Örökkévaló új szövetséget ígér Izrael és Júda házának. A prófécia szerint ebben a szövetségben a Tórát népe bensőjébe helyezi.

„Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget [héberül: berit hadasa] kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr.

Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet [héberül: Tórámat] az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek” (Jer 31,31–33 vö. Zsid 8,8–10). Az új szövetséget a Messiás hozta el népének és az egész világnak (Máté evangéliuma 26,26–28; Zsidókhoz írt levél 8,8–10).

 

Hogyan születik meg a Messiás?

„Ezért ad jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek” (Jesájá/Ézsaiás 7,14). A héberben az alma kifejezés szüzet és hajadont jelent, amit világosan láthatunk a Mózes első könyvében (24,43): „Ímé én e forrás mellett állok; és legyen, hogy az a hajadon, aki kijön vizet meríteni, s akinek azt mondom: Adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből.” A szűztől születésről a Berit Hadasa/az Újszövetség a Máté evangéliuma 1,18–25, a Lukács evangéliuma 1,26–38 verseiben ír.

 

Hol születik meg a Messiás?

„De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van” (Micha/Mikeás 5,1 vagy 2). „A Messiás uralkodóvá tétetik Izrael felett” – a Targum Jonatan szerint. „Ez a Messiás királyra vonatkozik” – RaDaK szerint. A zsidó tanítók elfogadják, hogy a Messiásnak Betlehemben kell születnie. Az Újszövetség szerint a Messiás Betlehemben született (Máté evangéliuma 2,1–6; Lukács evangéliuma 2,1–7). Jézusnak, héberül Jesuának nevezték el, ami Szabadítót, Segítséget jelent. „Nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből” (Máté evangéliuma 1,21).

 

A Messiás neve

 „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!” (Jesájá/Ézsaiás 9,6, a héber Bibliában 9,5).

 

A Messiásnak Ábrahám fiának kell lennie

„És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei” (1Mózes 22,18).  Jesua Messiás/Jézus Krisztus Ábrahám magvából való (Máté evangéliuma 1). Az áldások valóban beteljesedtek a Messiásban. Mindazok, akik nemcsak névleg keresztyének, hanem szívből hisznek Benne, és személyes Megváltójuknak fogadják el, bizonyságot tesznek az áldásokról, amelyek Általa kiáradtak életükre.

 

Júda törzséből kell származnia

„Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül; míg eljön Siló, és a népek néki engednek” (1Mózes 49,10). „Siló Messiást jelent” (RaSI). „Míg eljő Siló – míg eljő a Messiás” – mindegyik Targumban így szerepel. A rabbik egyetértenek abban, hogy Siló a Messiásra utal.

   Ha Siló (a Messiás) nem jött el, hol van a fejedelmi bot? Hol az a törvényhozó, aki bebizonyíthatja, hogy Júdától származik?

 

Dávid király fiának kell lennie

„Midőn betelnek napjaid és fekszel őseidnél, akkor fenntartom utánad magzatodat, mely testedből származik és megszilárdítom királyságát. Ő épít majd házat nevemnek, s megszilárdítom királyságának trónját mindörökre. Én leszek neki atyjául és ő lesz nekem fiamul” (2Sámuel 7,12-14).

   Jesua Dávid nemzetségéből származott: „Jesua Messiásnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv” (Máté evangéliuma 1,1). „Maga Jesua pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, amint állítják vala, a Joszef fia vala, ez pedig a ʿElié, ez Mattáté, ez Lévié, ez Malkié, ez Jannajé, ez Joszefé, ez Mattitjáé, ez Amocé, ez Nahumé, ez Heszlié, ez Naggajé, ez Mahaté, ez Mattitjáé, ez Simʿié, ez Joszefé, ez Júdáé, ez Johanané, ez Resáé, ez Zerubbabelé, ez Sealtielé, ez Nerié, ez Malkié, ez Addié, ez Koszamé, ez Elmedámé, ez ʿEré, ez Jesuáé, ez Eliʿezeré, ez Jorimé, ez Mattáté, ez Lévié, ez Simʿoné, ez Júdáé, ez Joszefé, ez Jonámé, ez Eljakimé, ez Malʿáé, ez Mannáné, ez Mattattáé, ez Nátáné, ez Dávidé” (Lukács evangéliuma 3,23-31). (A zsidó nevek itt nem a megszokott magyar fordításban, hanem eredeti alakjuk átírásában szerepelnek.)

   „És ered majd vessző Jísaj törzsökéből és ág hajt ki gyökereiből” (Jesájá/Ézsaiás 11,1). „Ez a Messiás Királyra vonatkozik” – Mecudat David. „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag (Jelenések 22,16) – Jesua Messiás.

 

A Messiás Isten Prófétája

Prófétát közüled, testvéreid közül, olyat, mint én vagyok, támaszt majd neked az Örökkévaló, a te Istened, őreá hallgassatok. Egészen úgy, amint kérted az Örökkévalótól, a te Istenedtől, a Hóreben, a gyülekezés napján, mondván: Ne halljam tovább az Örökkévaló, az én Istenem hangját és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne halljak. És szólt hozzám az Örökkévaló: Helyesen mondták, amit mondtak; prófétát támasztok majd nekik testvéreik közül, olyat, mint te vagy és szájába adom igéimet, hogy elmondja nekik mindazt, amit neki parancsolok. És lészen a férfiúval, aki nem hallgat szavaimra, amelyeket az elmond nevemben, Én fogom számonkérni tőle” (5Mózes 18,15–19).

 

A Messiás Isten Papja

„Megesküdött az Örökkévaló s nem bánja meg: Te pap vagy örökké Malkiczédek módjára” (Zsoltár 110,4).

 

A nép visszautasítja és megveti

 „Így szól az Úr, Izráel megváltója, Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgájához: Látjátok királyok! És majd fölkelnek, fejedelmek, és leborulnak az Úrért, aki hű, Izráel Szentjéért, aki téged elválasztott” (Jesájá/Ézsaiás 49,7).

   „Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! Mint aki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele” (Jesájá/Ézsaiás 53,3).

 

Átszegezve a bűnök miatt

„Átlyukasztották kezeimet és lábaimat” (Zsoltár 22,17b).

„A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják Őt, amint siratják az egyetlen Fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után” (Zecharja/Zakariás 12,10). „És ha mondja néki valaki: Micsoda ütések ezek a kezeiden? Azt mondja: Amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam” (Zecharja/Zakariás 13,6).

 

„Kiirtva” bűneinkért

„És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté… A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn Rajta vereség?! És az Úr akarta Őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz (Jesájá/Ézsaiás 53,5–6.8.10).

   „A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz” (Dániel 9,26).

 

A halálból feltámasztva az ember megigazulásáért

 Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik. Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson” (Zsoltár 16,8–10). Dávid nem magáról beszél, amikor Isten Szentjéről szól, hisz ő is bűnös volt. De megprófétálta, hogy amikor Isten Szentje, a Messiás eljön, nem fog rothadást látni – vagyis teste nem lesz porrá, nem lesz az enyészeté, hanem feltámad.

   A Berit Hadasában/az Újszövetségben a Rómaiakhoz írt levél (4,25) fogalmazza meg, hogy miért kellett feltámadnia a Messiásnak: „Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.” Részletesen Máté evangéliumának 28. fejezete írja le a Messiás feltámadását.

 

Felmagasztalva Isten jobbjára ült

„Úgymond az Örökkévaló Uramnak: Ülj jobbomra, mígnem teszem ellenségeidet lábaidnak zsámolyául” (Zsoltár 110,1).

   „A kő, melyet megvetettek az építők, saroknak fejévé lett. Az Örökkévalótól történt ez, csodálatos az szemeinkben” (Zsoltár 118,22–23).

   „Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Filippiekhez írt levél 2,9–11).

   „Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára” (Márk evangéliuma 16,19)

 

A Messiás Isten királya

„Örülj nagyon, Cion leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Imé, jön néked a te Királyod; igaz és szabadító Ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén” (Zakariás 9,9). Mindez a Berit Hadasában/Újszövetségben beteljesedett (Máté evangéliuma 21,1–9 és János evangéliuma 12,12–16).

   „Úgymond az Örökkévaló Uramnak: Ülj jobbomra, mígnem teszem ellenségeidet lábaidnak zsámolyául” (Zsoltár 110,1 vö. Máté evangéliuma 22,41–46; Zsidókhoz írt levél 1,13).

   „Trónod, az Istentől való, mindörökké tart, egyenesség pálcája a te királyi pálcád” (Zsoltár 45,7).

   A Szentírás vagy a történelem egyetlen hősét sem idézethetjük, aki azt állította volna magáról, hogy ilyen kapcsolatban lett volna Istennel. Csak egy valaki merte hirdetni magáról, hogy a fenti írások benne teljesedtek be, és csak Ő bizonyította sikeresen állításai jogosságát. Az Újszövetség első négy könyvének bármelyike alátámasztja ezt, de a negyedik könyvet, János evangéliumát kifejezetten ezért írták. „Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jesua/Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében” (János evangéliuma 20,31).

   Feltámadásától fogva a legbölcsebb emberek igaznak fogadták el azt, amit magáról mondott ugyanazon bibliai versek alapján, amelyeket itt is leírtunk. Becsületes meggyőződésük alapján tették ezt. Nem volna könnyű dolog az egész világot elhitetni. Semmilyen csalás sem állta meg két évezred próbáját, és azt, hogy Jézus-e Izrael Messiása, mindig is mélyrehatóan tanulmányozták, vizsgálták.

   Kedves Olvasó, lásd be, hogy vannak mások, akik születésükre nézve nem mindnyájan zsidók, és akik épp annyira becsületesek és őszinték meggyőződésükben, mint amennyire Te, mégis elfogadták Messiásnak Jesuát a fenti igényei alapján.

   Meggyőződésük az Újszövetség nagyon gondos, előítéletek nélküli kutatásából ered. A föld egyik legbölcsebb embere mondta: „Elámíthatsz néhány embert egy időre, de nem ámíthatsz el eredményesen minden embert egészen.” Ez bizonyosan nem tarthatott volna kétezer éven át. Más szavakkal: Jézus vagy minden idők legszemtelenebb csalója, vagy valóban az, amit állít magáról, azaz Izrael Messiása, a világ egyedüli Megváltója.

   Olvasd el a Messiásra vonatkozó próféciákat a Tanakhban/Ószövetségben/. Ez a füzet csak néhányat mutat be a számtalan beteljesült jövendölés közül. Több száz olyan, Messiásra mutató vers van a Tanakhban, ami a Berit Hadasa szerint Jesuában teljesedett be. Ezek az írás végén elérhetők ezen a honlapon.

   Kedves Olvasó, Isten szemében mindnyájan bűnösök vagyunk, és ezért Isten ítéletét kell elszenvednünk, kivéve, ha helyettesítő áldozatot találunk. „Mindnyájan, mint juhok, eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté” (Jesájá/Ézsaiás 53,6). „Mert a bűn zsoldja halál” (Rómaiakhoz írt levél 6,23a). „Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni!” (Ezékiel 18,4). „Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről” (Zsoltár 9,18). „Remegtek Cziónban a vétkesek, reszketés fogta el az istenteleneket: ki lakhatik közülünk emésztő tűznél, ki lakhatik az örök lángoknál?” (Jesájá/Ézsaiás 33,14).

   Gondoltál-e valaha arra, hogyan kell a Mindenható elé járulni? „Mivel járuljak eléje az Örökkévalónak, hajoljak meg a magasság Istene előtt? Járuljak-e eléje égőáldozatokkal, egyéves borjakkal? Kedvét találja-e az Örökkévaló kosok ezreiben, olajpatakok tízezreiben? Oda adjam-e elsőszülöttemet bűntettemért, testem gyümölcsét lelkem vétkéért?” (Micha/Mikeás 6,6-7). Ideje tehát, hogy figyelembe vegyük és kutassuk a Bibliát, hogy megtudjuk, hogyan kell Isten színe elé járulni. Az Örökkévaló azt mondja: „Látva a vért, elkerüllek benneteket” (2Mózes 12,13). „Mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést” (3Mózes 17,11).

   Ünnepi imáinkban ezt mondjuk: „A mi vétkeink miatt űzettünk ki a mi földünkről és távol vagyunk a mi birtokunktól és nem hozhatunk áldozatokat.” Ezek szerint elfogadjuk, hogy bűnösök vagyunk; de egy bűnös nem juthat Isten jelenlétébe. „Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat” (Zsidókhoz írt levél 12,14). El kell fogadnunk a bűn ellenszerét, Isten egyedüli orvosságát, hogy felkészüljünk és Előtte megállhassunk.

 

„Készülj Istened elejébe, Izrael!”

(Ámos 4,12).

 

   „Higgy Adon Jesua Messiásban/az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!”

(Cselekedetek könyve 16,31).

 


a-messias-viszonya-istenhezA  fenti bizonyságtétel füzet formájában is megrendelhető. Lásd az ingyenes kiadványok között.


Messiásra mutató versek a Tanakhban, amelyek a Berit Hadasa szerint Jesuában teljesedtek be. 

Máté evangéliuma:

1:  1= Ézsaiás 11:1;  1. Mózes 22:15-18

1:23= Ézsaiás 7:14

2: 6= Mikeás 5:2

2:15= Hóseás 11:1

2:18= Jeremiás 31:15

2:23= Ézsaiás 53:3

3: 3= Ézsaiás 40:3

4: 4= 5. Mózes 8:3

4: 6= Zsoltár 91:11,12

4: 7= 5. Mózes 6:16

4:10= 5. Mózes 6:13

4:16= Ézsaiás 9:1,2

5: 5= Zsoltár 37:11

5:21= 2. Mózes 20:13

5:27= 2. Mózes 20:14

5:31= 5. Mózes 24:1

5:33= 5. Mózes 23:21

5:35= Ézsaiás 66:1

5:35= Zsoltár 48:3

5:38= 3. Mózes 24:20

5:43= 3. Mózes 19:18

8: 4= 3. Mózes 14:1-32

8:17= Ézsaiás 53:4

8:26= Zsoltár 107:28,29

9:13= Hóseás 6:6

10:36= Mikeás 7:6

11:10= Malakiás 3:1

11:14= Malakiás 4:5

12:  4= 1. Sámuel 21:1-6

12:   5= 4. Mózes 28:9,10

12:  7= Hóseás 6:6

12:21= Ézsaiás 42:1-4

13:15= Ézsaiás 6:9-10

13:35= Zsoltár 78:2

15:  4= 2. Mózes 20:12

15:  4= 2. Mózes 21:17

15:  9= Ézsaiás 29:13

17:10= Malakiás 4:5

19:  5= 1. Mózes 1:27;  2:24

19:  7= 5. Mózes 24:1

19:19= 2. Mózes 20:12-16

19:19= 3. Mózes 19:18

21:  5= Zakariás 9:9

21:  9= Zsoltár 118:26

21:13= Ézsaiás 56:7

21:13= Jeremiás 7:11

21:16= Zsoltár 8:3

21:42= Zsoltár 118:22, 23

21:44= Ézsaiás 8:14, 15

21:44= Dániel 2:34, 35

22:32= 2. Mózes 3:6

22:37= 5. Mózes 6:5

22:39= 3. Mózes 19:18

22:44= Zsoltár 110:1

23:39= Zsoltár 118:26

24:15= Dániel 12:11

24:22= Dániel 12:1

24:29= Ézsaiás 13:10; 34:4

24:30= Dániel 7:13, 14

24:39= 1. Mózes 6, 7, 8. fejezetek

25:31= Dániel 7:13, 14

26:15= Zakariás 11:12

26:17= 2. Mózes 12. fejezet

26:31= Zakariás 13:7

26:59= Zsoltár 35:11

26:64= Zsoltár 110:1

26:64= Dániel 7:13,14

26:67= Ézsaiás 50:6

27:12= Ézsaiás 53:7

27:34= Zsoltár 69:22

27:35= Zsoltár 22:19

27:38= Ézsiás 53:12

27:39= Zsoltár 22:7, 8

27:43= Zsoltár 22:7, 8

27:46= Zsoltár 22:2

27:48= Zsoltár 69:22

27:57= Ézsaiás 53:9

Márk evangéliuma:

1:  2= Malakiás 3:1

1:  3= Ézsaiás 40:3

1:44= 3. Mózes 14:1-32

2:26= 1. Sámuel 21:1-6

4:12= Ézsaiás 6:9, 10

9:11= Malakiás 4:5, 6

9:12= Ézsaiás 53:3

9:44= Ézsaiás 66:24

10:  6= 1. Mózes 1:27

10:  8= 1. Mózes 2:24

10:19= 2. Mózes 20:12-16

10:52= Ézsaiás 42:6, 7

11:  9= Zsoltár 118:26

11:17= Ézsaiás 56:7

11:17= Jeremiás 7:11

12:11= Zsoltár 118:22, 23

12:19= 5. Mózes 25:5, 6

12:26= 2. Mózes 3:2, 6

12:30= 5. Mózes 6:4, 5

12:31= 3. Mózes 19:18

12:36= Zsoltár 110:1

13:14= Dániel 12:11

13:20= Dániel 12:1

13:24= Ézsaiás 13:10

13:25= Ézsaiás 34:4

13:26= Dániel 7:13, 14

14:18= Zsoltár 41:9

14:27= Zakariás 13:7

14:62= Zsoltár 110:1

14:62= Dániel 7:13

14:65= Ézsaiás 50:6

15:  1= Ézsaiás 53:8

15:  3= Ézsaiás 53:7

15:  5= Ézsaiás 53:7

15:15= Ézsaiás 53:5

15:19= Ézsaiás 50:6

15:24= Zsoltár 22:19

15:25= Zsoltár 22:14-16

15:28= Ézsaiás 53:12

15:34= Zsoltár 22:2

15:36= Zsoltár 69:22

15:46= Ézsaiás 53:9

16:  6= Zsoltár 16:10

Lukács evangéliuma:

1:17= Malakiás 4:5, 6

1:17= Ézsaiás 40:3

1:19= Dániel 8:16;  9:21

1:33= Ézsaiás 9:6, 7

1:35= Ézsaiás 7:14

1:76= Ézsaiás 40:3

2:11= Mikeás 5:2

2:22= 3. Mózes 12:1-8

2:23= 2. Mózes 13:1, 2

2:24= 3. Mózes 12:1-8

2:32= Ézsaiás 42:6

2:34= Ézsaiás 8:14, 15

3:  6= Ézsaiás 40:3-5

4:  4= 5. Mózes 8:3

4:  8= 5. Mózes 10:20

4:11= Zsoltár 91:11, 12

4:12= 5. Mózes 6:16

4:19= Ézsaiás 61:1, 2

4:26= 1. Királyok 17. fejezet

4:27= 2. Királyok  5. fejezet

5:14= 3. Mózes 14:1-32

6:14= 1. Sámuel 21:3-6

7:22= Ézsaiás 35:5; 61:1.

7:27= Malakiás 3:1

9:54= 2. Királyok 1. fejezet

10:27= 5. Mózes 6:5

10:27= 3. Mózes 19:18

11:30= Jónás 1:16

11:31= 1. Királyok 10:1-13

11:32= Jónás 3. fejezet

13:35= Zsoltár 118:26

17:27= 1. Mózes 6, 7. fejezetek

17:29= 1. Mózes 19:23, 25

17:32= 1. Mózes 19:24-26

18:20= 2. Mózes 20:12-16

18:31= Ézsaiás 53:1-12

18:32= Ézsaiás 50:6

18:33= Zsoltár 16:10

19:35= Zakariás 9:9

19:46= Ézsaiás 56:7

19:46= Jeremiás 7:11

20:17= Zsoltár 118:22

20:18= Ézsaiás 8:14, 15

20:18= Dániel 2:34, 35

20:28= 5. Mózes 25:5, 6

20:37= 2. Mózes 3:6

20:43= Zsoltár 110:1

21:27= Dániel 7:13, 14

22:21= Zsoltár 41:10

22:37= Ézsaiás 53:12

22:69= Zsoltár 110:1

23:  9= Ézsaiás 53:7

23:11= Ézsaiás 53:8

24:  7= Zsoltár 16:10

János evangéliuma:

1:23= Ézsaiás 40:3

2:17= Zsoltár 69:10

2:22= Zsoltár 16:10

3:5= Ezékiel 36:25-27

3:14= 4. Mózes 21:9

3:34= 5. Mózes 18:18

5:29= Dániel 12:2

6:14= 5. Mózes 18:18

6:31= Zsoltár 78:24

6:45= Ézsaiás 54:13

7:40= 5. Mózes 18:18

7:42= Mikeás 5:2

8:  5= 5. Mózes 22:22-24

8:17= 5. Mózes 19:15

10:16= Ezékiel 34:23

10:34= Zsoltár 82:6

11:51= Ézsaiás 53:8

11:52= Ézsaiás 49:6

12:13= Zsoltár 118:25, 26

12:15= Zakariás 9:9

12:38= Ézsaiás 53:1

12:41= Ézsaiás 6:1-10

13:18= Zsoltár 41:10

15:25= Zsoltár 69:5

19:  3= Ézsaiás 53:3, 5, 7

19.18= Ézsaiás 53:12

19:24= Zsoltár 22:19

19:29= Zsoltár 69:22

19:36= 4. Mózes 9:12

19:37= Zakariás 12:10

20:  9= Zsoltár 16:10

20:31= Zsoltár 2:7, 12

Cselekedetek könyve:

1:20= Zsoltár 109:8

2:21= Joel 2:28-32

2:28= Zsoltár 16:8-11

2:30= Zsoltár 89:4, 5, 36, 37

2:35= Zsoltár 110:1

3:18= Ézsaiás 53:3-12

3:23= 5. Mózes 18:18, 19

3:25= 1. Mózes 22:18

4:11= Zsoltár 118:22

4:26= Zsoltár2:1, 2

7:  3= 1. Mózes 12:1

7:  4= 1. Mózes 11:31

7:  7= 1. Mózes 15: 13, 14

7:18= 2. Mózes 1:8

7:34= 2. Mózes 3:2-10

7:37= 5. Mózes 18:18

7:40= 2. Mózes 32:1

7:43= Ámos 5:25, 27

7:50= Ézsaiás 66:1, 2

8:33= Ézsaiás 53:7, 8

9:20= Zsoltár 2:2, 7

13:22= 1. Sámuel 13:14

13:33= Zsoltár 2:7

13:34= Ézsaiás 55:3

13:35= Zsoltár 16:10

13:41= Habakuk 1:5

13:47= Ézsaiás 49:6

15:17= Ámos 9:11, 12

23:  5= 2. Mózes 22:28

Rómabeliekhez írott levél:

1:  3= Ézsaiás 11:1

1:  4= Zsoltár 2:7

1:17= Habakuk 2:4

2:  6= Példabeszédek 24:12

2:11= 5. Mózes 10:17

2:24= Ézsaiás 52:5

3:  4= Zsoltár 51:6

3:12= Zsoltár 14:1-3

3:14= Zsoltár 5:10; 10:7; 140:4

3:16= Ézsaiás 59:7-9

3:17= Zsoltár 36:1

4:  3= 1. Mózes 15:6

4:  8= Zsoltár 32:1, 2

4:17= 1. Mózes 17:4, 5

4:18= 1. Mózes 15:5

7:  7= 2. Mózes 20:17

8:36= Zsoltár 44:23

9:  7= 1. Mózes 21:12

9:  9= 1. Mózes 18:10-11

9:12= 1. Mózes 25:23

9:13= Malakiás 1:2, 3

9:15= 2. Mózes 33:19

9:17= 2. Mózes 9:16

9:20= Ézsaiás 45:9

9:25= Hóseás 2:22

9:26= Hóseás 1:10

9:28= Ézsaiás 10:22, 23

9:29= Ézsaiás 1:9

9:33= Ézsaiás 8:14;  28:16

10:  5= 3. Mózes 18:5

10:  8= 5. Mózes 30:12-14

10:11= Ézsaiás 49:23

10:13= Joel 2:32

10:15= Ézsaiás 52:7

10:16= Ézsaiás 53:1

10:18= Zsoltár 19:5

10:19= 5. Mózes 32:21

10:20= Ézsaiás 65:1

10:21= Ézsaiás 65:2

11:  4= 1. Királyok 19:10-18

11:  8= Ézsaiás 29:10

11:10= Zsoltár 69:23, 24

11:26= Ézsaiás 59:20

11:27= Jeremiás 31:31-34

11:34= Ézsaiás 40:13

11:35= Jób 41:11

12:19= 5. Mózes 32:35

12:20= Példabeszédek 25:21, 22

13:  9= 2. Mózes 20:13-17

13:  9= 3. Mózes 19:18

14:11= Ézsaiás 45:23

15:  3= Zsoltár 69:10

15:  9= Zsoltár 18:50

15:10= 5. Mózes 32:43

15:11= Zsoltár 117:1

15:12= Ézsaiás 11:10

15:21= Ézsaiás 52:15

1. Korinthusi levél:

1:19= Ézsaiás 29:14

1:31= Jeremiás 9:23, 24

2:  9= Ézsaiás 64:4

2:16= Ézsaiás 40:13, 14

3:19= Jób 5:3, 12, 13

3:20= Zsoltár 94:11

6:16= 1. Mózes 2:24

9:  9= 5. Mózes 25:4

10:  7= 2. Mózes 32:6-8

10:26= Zsoltár 24:1

14:21= Ézsaiás 28:11, 12

15:  3= Ézsaiás 53:5-12

15:  4= Zsoltár 16:10

15:27= Zsoltár 8:7

15:32= Ézsaiás 22:13

15:45= 1. Mózes 2:7

15:54= Ézsaiás 25:8

15:55= Hóseás 13:14

2. Korinthusi levél:

3:  7= 2. Mózes 34:29-35

4:13= Zsoltár 116:10

6:  2= Ézsaiás 49:8

6:16= 3. Mózes 26:12

6:17= Ézsaiás 52:11

8:15= 2. Mózes 16:18

9:  9= Zsoltár 112:9

10:17= Jeremiás 9:23, 24

11:  3= 1. Mózes 3:1-13

13:  1= 5. Mózes 19:15

Galáciabeliekhez írott levél:

3:  6= 1. Mózes 15:6

3:  8= 1. Mózes 12:3

3:10= 5. Mózes 27:26

3:11= Habakuk 2:4

3:12= 3. Mózes 18:5

3:13= 5. Mózes 21-23

3:16= 1. Mózes 22:18

3:22= Zsoltárok 14:1-3

4:27= Ézsaiás 54:1

4:30= 1. Mózes 21:9, 10

5:14= 3. Mózes 19:18

Efézusbeliekhez írott levél:

4:  8= Zsoltár 68:19

5:14= Ézsaiás 60:1, 2

5:31= 1. Mózes 2:24

6:  3= 2. Mózes 20:12

Kolossébeliekhez írott levél:

1:14= 3. Mózes 17:11

1. Thessalonikai levél:

2:  4= Dániel 11:36, 37

Timótheushoz első írt levél:

2:  8= Zsoltár 16:10

Zsidókhoz írt levél:

1:  5= Zsoltár 2:7;  2. Sámuel 7:14

1:  6= 5. Mózes 32:43

1:  7= Zsoltár 104:4

1:  9= Zsoltár 45:7, 8

1:12= Zsoltár 102:26, 27, 28

1:13= Zsoltár 110:1

2:  8= Zsoltár 8:5-7

2:12= Zsoltár 22:23

2:13= Ézsaiás 17:18

3:11= Zsoltár 95:7-11

4:  4= 1. Mózes 2:2

4:  5= Zsoltár 95:11

4:  7= Zsoltár 95:7-8

4:  8= Józsué 22:4

5:  3= 3. Mózes 4:13, 14

5:  4= 2. Mózes 28:1

5  :5= Zsoltár 2:7

5:  6= Zsoltár 110:4

6:14= 1. Mózes 22:16, 17, 18

6:20= Zsoltár 110:4

7:  2= 1. Mózes 14:18, 19, 20

7:14= 1. Mózes 49:10

7:21= Zsoltár 110:4

8:  5= 2. Mózes 25:40

8:12= Jeremiás 31:31-34

9:  2= 2. Mózes 25:8

9:  7= 3. Mózes 16:14-17, 34

9:13= 4. Mózes 19:1-22

9:20= 2. Mózes 24:8

9:28= Ézsaiás 53:12

10:  3= 3. Mózes 16:34

10:  7= Zsoltár 40:7-9

10:13= Zsoltár 110:1

10:17= Jeremiás 3:33-34

10:30= 5. Mózes 32:35-36

10:38= Habakuk 2:3-4

11:  4= 1. Mózes 4:4, 5

11:  5= 1. Mózes 5:22-24

11:  7= 1. Mózes 6:13; 7:1

11:  8= 1. Mózes 12:1-4

11:11= 1. Mózes 18:10, 11; 21:12

11:17= 1. Mózes 22:1-18

11:18= 1. Mózes 21:12

11:20= 1. Mózes 27:26-40

11:21= 1. Mózes 48:9-20

11:22= 1. Mózes 50:24, 25

11:27= 2. Mózes 2:2-15

11:28= 2. Mózes 12:1-28

11:29= 2. Mózes 14:13-31

11:30= Józsué 6:15-20

11:31= Józsué 6:25

12:  6= Példabeszédek 3:11-12

12:12= Ézsaiás 35:3

12:16= 1. Mózes 25:29-34

12:17= 1. Mózes 27:34

12:20= 2. Mózes 19:12-19; 20:18, 19

12:26:= Aggeus 2:6-7

13:  5= 5. Mózes 31:6, 8

13:  6= Zsoltár 118:6

13:11= 3. Mózes 16:17

Jakab levele:

2:  8= 3. Mózes 19:18

2:11= 2. Mózes 20:13, 14

2:21= 1. Mózes 22:1-19

2:23= 1. Mózes 15:6

2:23= Ézsaiás 41:8

2:25= Józsué 6:25

4:  6= Példabeszédek 3:34

5:11= Jób 42:10-13

Péter 1. levele:

1:16= 3. Mózes 11:44

1:19= 2. Mózes 12:5-7, 13

1:25= Ézsaiás 40:6-8

2:  6= Ézsaiás 28:16

2:  7= Zsoltárok 118:22

2:  8= Ézsaiás 8:14, 15

2:  9= 2. Mózes 19:5, 6

2:10= Hóseás 2:22

2:22= Ézsaiás 53:9

2:23= Ézsaiás 53:7

2:24= Ézsaiás 53:5

2:25= Ézsaiás 53:6

3:12= Zsoltárok 34:13-17

3:22= Zsoltárok 110:1

4:  8= Példabeszédek 10:12

Péter 2. levele:

1:21= 2. Sámuel 23:2

2:  5= 1. Mózes 6:5; 7:21-24

2:  7= 1. Mózes 19:1-26

2:16= 4. Mózes 22:5-33

2:22= Példabeszédek 26:11

3:13= Ézsaiás 65:17-25

János 1. levele:

1:  9= Példabeszédek 28:13

3:12= 1. Mózes 4:4-8

János Jelenések:

1:  7= Dániel 7:13; Zakariás 12:10

1:14= Dániel 7:9

2:  7= 1. Mózes 2:9; 3:24

2:27= Zsoltárok 2:9

3:  7= Ézsaiás 22:22

4:  3= Ezékiel 1:26-28

4:  7= Ezékiel 1:10

4:  8= Ézsaiás 6:1-3

5:  5= 1. Mózes 49:9, 10; Ézsaiás 11:1-10

5:11= Dániel 7:10

5:13= Dániel 7:13, 14

6:12= Jóel 2:10, 31

6:14= Ézsaiás 34:4

6:16= Ézsaiás 2:19, 21

6:17= Malakiás 3:2

7:16= Ézsaiás 49:10

7:17= Ézsaiás 25:8

10:  7= Dániel 12:6, 7

10:  9= Ezékiel 2:9; 3:3

11:15= Dániel 7:13, 14

12:  5= Zsoltár 2:8, 9; 110:1

13:  7= Dániel 7:21, 25

14:15= Jóel 3:13

20:  9= Ezékiel 38:2, 22

21:  1= Ézsaiás 65:17

21:23= Ézsaiás 60:19

 

 

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*