Kereső zsidóknak

Kereső zsidóknak

Felolvassa: Csepregi Ferenc; zene, képek: Havár Erzsébet


Üdvtörténet – Édentől a Paradicsomig

SHLOMO DRORI / JUREK SCHULZ

Az Édentől a Paradicsomig I. rész >>

Az Édentől a Paradicsomig II/I. rész >>

Az Édentől a Paradicsomig II/II. rész >>

Az Édentől a Paradicsomig III. rész >>

Az Édentől a Paradicsomig IV. rész >>

 


Lichtenstein rabbi írásai

Mindenekelőtt kérem az olvasót, hogy e füzetet gondosan végig átolvasni sziveskedjék és csak azután, félretéve minden előítéletet, mellőzve önzők, és ámitók kiáltozásait, állapitsa meg őszintén, vajjon ennek tartalma józan, okos-e, és hogy azon sziklaalapra épült-e, melyen Mózes állt, midőn Isten dicsősége elvonult mellette? Régen elmult már az idő, amidőn egyik-másik olyan ujságiró, ki csak hiuságának áldozott és botrányokat hajhászott, dirigálta az emberek gondolkodását; amidőn a laikus, a be nem avatott…


Jurek Shulz – A zsidó Jézus:

A zsidó Jézus kézirata egy szemináriumi anyag, amiből a szerző Németországban és Svájcban tanít. Mint oktatási anyag, „jegyzet”, folyamatosan bővül és kiegészül. Így a jelenleg közreadott írás a szemináriumi anyag aktuális stádiumát adja vissza. A fordítás továbbá tartalmaz részeket a szerző előadásaiból, és egyes részek a szerző és a fordító megbeszélése nyomán lettek kiegészítve. E szemináriumi anyagot a képzés során megbeszélik egyhetes vagy néhány napos vagy néhány napos tanítássorozatban magyarázza el a szerző a leírtakat.


Moishe Rosen: A mikve és a bemerítkezés 

Szertartásos mosdások a bibliai időkben. Mindezek a vízzel kapcsolatos rituálék képezik a zsidó mikve törvény alapját. Noha a mikve héber szava szó szerint “gyűjtést” vagy “összegyűlést” jelent, ebben az összefüggésben egy „összegyűjtést” jelöl vagy egy kis tavat rituális tisztálkodások céljára. A szó legkorábbi bibliai előfordulása az I. Móz. 1,10-ben található, ahol a „vizek összegyűjtéséről” szól az Írás, amelyet Isten tengernek nevez. A fürdők a szimbolikus tisztulás célját szolgálták azért, hogy a szellemi tisztaságot jelképezzék:


Penuél és Jákob szorongattatása

„És Jákób egyedül maradt és tusakodott vele egy ember hajnalhasadtáig. És midőn látta, hogy nem bír vele, megérintette csípőjének forgócsontját és kificamodott Jákób forgócsontja tusakodás közben. És az szólt: »Bocsáss el, mert feljött a hajnal«; de ő azt mondta: »Nem bocsátalak el, amíg meg nem áldottál«. És ő szólt hozzá: »Mi a neved? « Mondta: »Jákób«. És ő szólt: »Ne legyen többé a neved Jákób, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél«.

 


Az Újszövetség zsidóságával kapcsolatos fogalmak

– Cicit
– Evangélium
– Jesua
– Tálit
– Tefillin


Comments are closed.