Venetianer Sándor (1853-1902)

Venetianer Sándor

Ifjú Venetianer S.

Életéről:

Kövér András: A Venetianer fivérek

Venetianer Sándor latin nyelvű önéletrajzának fordítása

Vajs Tibor: Venetianer Sándor – egy igaz református lelkész

.

A honlapon olvasható művei: 

Zum Zeugniss (A bizonysághoz) – Venetianer nyílt levele Lichtenstein rabbihoz

Kisinyovban — Rabinovicsnál

Ézsaiás kommentárjából részlet

 

Nekrológok, cikkek:

Venetianerről németül


Vissza a történelem mappába, ahol további híres magyar származású zsidókeresztényekről olvashatók írások a Cionért kedvéért nem hallgatok részben.


Művei:

Kötetei:

Venetianer, A., Zum Zeugniss. Offener Brief an den Ehrwürdigen Herrn J. Lichtenstein, Bezirksrabbiner zu Tápió-Szele in Ungarn, als Widerhall zu seinem „Mein Zeugniss”, Wien: Verlag des Autors, 1886, 13.

Venetianer, A., Unser Frohnleichnamsfest. Predigt gehalten am 24. Juni 1886 zu Laibach auf der Jahresversammlung des Südösterreichischen Zweigvereins der Gustav-Adolf-Stiftung, Triest: Selbstverlag von A. Venetianer, 1886, 14.

Venetianer, A., Apostolische Gesinnung. Predigt gehalten am 26. September 1886 zu Bregenz, zur Eröffnung der VIII. Versammlung der Wiener evang. Superintendenz H. C., Bregenz, 1886, 16.

Venetianer, A., Die Evanglisch-Reformirte Kirche Cristo Salvatore (vormals S. Silvestro) zu Triest. Beitrag zur Geschichte des Evangeliums in Triest, Triest–Leipzig: Verlag von Julius Dase, 1887, 115.

Venetianer, A., Auslegung des Buches Jesaja und andere Schriften (Jesaja [Ézsaiás] könyvének a kommentárja és egyéb írások) (ezért kapta a licentiatust a bécsi egyetemen 1887-ben, de a kommentár kézirata eltűnt) /az egyéb írások (lásd alább): Apostolische G.; Frohnleichnamsfest; Ev.-Ref. Kirche/

Venetianer, A., In Kischinew. Bei Rabinówitsch I. II., Wien: Verlag des Autors, 1888, 41.

Venetianer, A., Rede gehalten am Sarge des Herrn Louis Grosjeanin Pancsova, am 17. Juni 1889, Pancsova, 1889, 9.

Venetianer,A. Lesebuch zum Unterricht in Religion und Kirchengeschichte für Schüler und Katechumenen der deutschen reformirten Gemeinden in Ungarn, Bács-Kula, 1898 (?) (iskolai vallási tankönyv a bácskai és hazai német népiskolák IV–VI. elemi osztályai részére).

Venetianer Sándor, Az új Ó-szövetség. Összehasonlító bibliai tanulmány a brit- és külföldi Biblia-társulat által 1898. évben kiadott magyar protestáns tudósok munkája: „Ó-szövetség, – az eredeti szöveggel egybevetett és átdolgozott kiadás” alapján, Szeged: Engel Lajos Könyvnyomdája, 1900, 110.

Póor, Josef – Venetianer, A. – Keck, Sigm[und] (Red.)., Reformirtes Gesangbuch. Die Psalmen, geistliche Lieder, Anhang, Zombor: Verlag von Carl Oblat, 1901.

Venetianer, Sándor, Bibliai történetek – Lesebuch zum Religionsunterricht, Cservenka, 1901 (iskolai vallási tankönyv a bácskai és hazai német népiskolák I–III. elemi osztályai részére).

 

Venetianer, A., III.– With Rabinowich in Kischineff (transl. from the German) In: Saphir, Adolph, Rabinowich and his Mission to Israel. A Statement Drawn up at the Request of the Rabinowich Council in London, London: John F. Shaw & Co., 1888, 10–21. (rövidítve az I. rész)

Rabinówitsch, Josef, Rede, gehalten am Karfreitag den 7. April 1889 im Bethause „Bethlehem” der Israeliten des Neuen Bundes in Kischinew, (aus dem Hebräischen übersetzt von A. V.), Breslau, 1889

* * * * *

.

.

Cikkei – a megjelenés helye (folyóirat) szerint

A cikkek listája nem teljes: sem a magyar, sem a külföldi folyóiratok tekintetében. Állítólag írt cikkeket angol, német, francia és holland folyóiratokba (még észak-amerikaikba is).

 

Debreczeni Protestáns Lap

Venetianer Sándor, „Warga Lajos. A ker. egyház történelme. III. k. 1. füzet”, Debreczeni Protestáns Lap 1891 (április 11.), 135; (április 25.), 158–159. (recenzió)

Vnr. [Venetianer Sándor], „Külföld. Dr. Saphir Adolf. 1831–1891. ápr. 4.” Debreczeni Protestáns Lap, 1891 (junius 6.), 215–216; (junius 20.), 230–232. (nekrológ)

Venetianer Sándor, „A teljes Irás” Debreczeni Protestáns Lap, 1894 (jan. 6.), 3–4.

Venetianer Sándor, „Az öreg Káté” Debreczeni Protestáns Lap, 1894 (márczius 3.), 108–109.

(!) Venetianer Lajos (!), „Könyvismertetés. Jób könyve [ford. Sass Béla]” Debreczeni Protestáns Lap, 1894 (szept. 15.), 464–465; (szept. 22.), 479–480.

 

Evangyéliomi Protestáns Lap

Venetiáner Sándor, „Elmélkedés főleg az ó-szövetségnek az ujhoz való viszonya felett” Evangyéliomi Protestáns Lap, 1877 (január 26.), 27–29.

Venetianer Sándor, „Izrael történetéről tekintettel Dr. Goldzieher és mások elméletére” Evangyéliomi Protestáns Lap, 1877 (márczius 30.), 108–109 és (ápril. 6.), 116–117.

Venetiáner Sándor, „Könyvismertetés. Müller Miksa »Bevezetés a vallás tudományába«” Evangyéliomi Protestáns Lap, 1877 (szept. 28.), 333–335 [Introduction to the Science of Religion, four Lectures delivered at the Royal Institution, with two Essays on False Analogies (in Comparative Theology) and the Phylosophy of Mythology, London: Longmans, Green & Comp’s, 1873].

Venetianer Sándor, „A cseh és morva evangéliumi hívek mint lettek nagyobbára helvét hitűekké” Evangyéliomi Protestáns Lap, 1878(január 4.), 7–8.

 

Gyakorlati bibliamagyarázatok

Venétianer Sándor (komm.), „Ézsaiás próféta könyve (1–10)” Gyakorlati bibliamagyarázatok 4 (1884), 21–80 és 161–198; „Ézsaiás próféta könyve (11–17)” Gyakorlati bibliamagyarázatok 9 (1889), 275–320.

Saphir, Adolf, [Vegyes magyarázatok I.] „Mit jelent a Krisztust predikálni?” (ford. angolból Venetianer Sándor) Gyakorlati bibliamagyarázatok, 1889, 225–248.

Bersier, Eugène, „A prófécia” (ford. franciából Venetianer Sándor) Gyakorlati bibliamagyarázatok, 1890, 71–87.

 

Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező (ez az ún. Révész figyelmezője)

Venetianer Sándor, „Apologétikai adalékok az összehasonlító vallástudomány mezejéről” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező 8 (1877) No. 11–12 (november–december), 467–483; 9 (1878) No. 7 (július), 286–301; 9 (1878)No. 8–9 (augusztus–szeptember), 325–337.

 

Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő (az ún. Czelder-figyelő)

V. S. [Venetianer Sándor], „ Bel-miszszió” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1879, 86–89.

Czelder Márton, „Miszszió-ügy” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1879, 145–147 (benne VS levele Pancsováról Czelder Mártonhoz; felajánlás a pancsovai egyháznak).

Venétziáner [sic!] Sándor, „Az evangyéliomi szövetség” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1879, 540–546.

Venetzianer [sic!] Sándor, „Szabad reformált egyetem – Hollandiában” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1880, 342–344.

Venétzianer [sic!] Sándor, „Az ösidőkből” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1881, 118–121.

Venétziáner [sic!] Sándor, „ A világ jövője, megvilágítva a történelem és kijelentés által” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1881, 301–306; 344–351; 388–395; 466–473.

Venétziáner [sic!] Sándor, „A presbiteri egyház-kormányzat Skócziában” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1882, 153–159; 195–200.

Cuno, Fr. V., „Bisterfeld János Henrik. Élete és működése” (közli Venétiáner [sic!] Sándor) Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1882, 295–304 (VS vagy németből vagy latinból fordította!?) (Friedrich W[a cikkben V]ilhelm Cuno evangélikus [a cikkben ref.] pap Unterreichenbachban).

Perkins, W, „Jövendő események rövid átnézete” (ford. angolból Venetzianer Sándor) Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1883, 232–236.

Perkins, W, „Az Apocalypsis rövid magyarázata” (ford. angolból Venetzianer Sándor) Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1883, 237–239.

 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (PEIL)

Venetianer Sándor, „Heidelbergi Káté”, Erdős József (ford.) PEIL,1885 (júl. 5.), 846–848. (recenzió)

Venetianer Sándor, „Miként tanítsuk német iskoláinkban a magyar nyelvet?”PEIL 38(1895) No. 33, 516–517.

 

Evang. Reform. Blätter

Venetianer, A.„Warga Lajos A ker. egyház történelme. III. k. 1. füzet” című művéről a Prágában megjelenő Evang. Reform. Blätter folyóiratban is írt recenziót.

Erre reagálás:

(B.), „Warga Lajos »A ker. egyház történelme«” Dunántúli Protestáns Lap, 2 (1891), 567 (Venetianer „Evang. Reform. Blätter”-ben megjelent recenziójáról).

 

The Scattered Nation

A. V. [Venetianer], „The Jews in Russia” (transl. from the German) The Scattered Nation, 1895, No. 3 (April), 45–49. (E cikk magyar fordítását kézirat formájában a kutatók rendelkezésére tudjuk bocsátani.)

Venetianer, A., „A Sabbath Afternoon at the Mission House” The Scattered Nation, 1899, No. 18 (April), 198–201. (Ennek a cikknek magyar fordítása olvasható honlapunkon.)

 

* * * * *

 

Cikkei (időrendben)

Venetiáner Sándor, „Elmélkedés főleg az ó-szövetségnek az ujhoz való viszonya felett” Evangyéliomi Protestáns Lap, 1877 (január 26.), 27–29.

Venetianer Sándor, „Izrael történetéről tekintettel Dr. Goldzieher és mások elméletére” Evangyéliomi Protestáns Lap, 1877 (márczius 30.), 108–109 és (ápril. 6.), 116–117.

Venetiáner Sándor, „Könyvismertetés. Müller Miksa »Bevezetés a vallás tudományába«” Evangyéliomi Protestáns Lap, 1877 (szept. 28.), 333–335 [Introduction to the Science of Religion, four Lectures delivered at the Royal Institution, with two Essays on False Analogies (in Comparative Theology) and the Phylosophy of Mythology, London: Longmans, Green & Comp’s, 1873].

Venetianer Sándor, „Apologétikai adalékok az összehasonlító vallástudomány mezejéről” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező 8 (1877) No. 11–12 (november–december), 467–483; 9 (1878) No. 7 (július), 286–301; 9 (1878) No. 8–9 (augusztus–szeptember), 325–337. (ez az ún. Révész figyelmezője

Venetianer Sándor, „A cseh és morva evangéliumi hívek mint lettek nagyobbára helvét hitűekké” Evangyéliomi Protestáns Lap, 1878 (január 4.), 7–8.

V. S. [Venetianer Sándor], „ Bel-miszszió” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1879, 86–89. (ez az ún. Czelder-figyelő)

Czelder Márton, „Miszszió-ügy” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1879, 145–147 (benne VS levele Pancsováról Czelder Mártonhoz; felajánlás a pancsovai egyháznak).

Venétziáner [sic!] Sándor, „Az evangyéliomi szövetség” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1879, 540–546.

Venetzianer [sic!] Sándor, „Szabad reformált egyetem – Hollandiában” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1880, 342–344.

Venétzianer [sic!] Sándor, „Az ösidőkből” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1881, 118–121.

Venétziáner [sic!] Sándor, „ A világ jövője, megvilágítva a történelem és kijelentés által” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1881, 301–306; 344–351; 388–395; 466–473.

Venétziáner [sic!] Sándor, „A presbiteri egyház-kormányzat Skócziában” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1882, 153–159; 195–200.

Cuno, Fr. V., „Bisterfeld János Henrik. Élete és működése” (közli Venétiáner [sic!] Sándor) Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1882, 295–304 (VS vagy németből vagy latinból fordította!?) (Friedrich W[a cikkben V]ilhelm Cuno evangélikus [a cikkben ref.] pap Unterreichenbachban).

Perkins, W, „Jövendő események rövid átnézete” (ford. angolból Venetzianer Sándor) Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1883, 232–236.

Perkins, W, „Az Apocalypsis rövid magyarázata” (ford. angolból Venetzianer Sándor) Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1883, 237–239.

Venétianer Sándor (komm.), „Ézsaiás próféta könyve (1–10)” Gyakorlati bibliamagyarázatok 4 (1884), 21–80 és 161–198; „Ézsaiás próféta könyve (11–17)” Gyakorlati bibliamagyarázatok 9 (1889), 275–320.

Venetianer Sándor, „Heidelbergi Káté”, Erdős József (ford.) PEIL,1885 (júl. 5.), 846–848. (recenzió)

Saphir, Adolf, [Vegyes magyarázatok I.] „Mit jelent a Krisztust predikálni?” (ford. angolból Venetianer Sándor) Gyakorlati bibliamagyarázatok, 1889, 225–248.

Bersier, Eugène, „A prófécia” (ford. franciából Venetianer Sándor) Gyakorlati bibliamagyarázatok, 1890, 71–87.

Venetianer Sándor, „Warga Lajos. A ker. egyház történelme. III. k. 1. füzet”, Debreczeni Protestáns Lap 1891 (április 11.), 135; (április 25.), 158–159. (recenzió)

Venetianer, A. „Warga Lajos A ker. egyház történelme. III. k. 1. füzet” című művéről a Prágában megjelenő Evang. Reform. Blätter folyóiratban is írt recenziót.

Erre reagálás:

(B.), „Warga Lajos »A ker. egyház történelme«” Dunántúli Protestáns Lap, 2 (1891), 567 (Venetianer „Evang. Reform. Blätter”-ben megjelent recenziójáról).

Vnr. [Venetianer Sándor], „Külföld. Dr. Saphir Adolf. 1831–1891. ápr. 4.” Debreczeni Protestáns Lap, 1891 (junius 6.), 215–216; (junius 20.), 230–232. (nekrológ)

Venetianer Sándor, „A teljes Irás” Debreczeni Protestáns Lap, 1894 (jan. 6.), 3–4.

Venetianer Sándor, „Az öreg Káté” Debreczeni Protestáns Lap, 1894 (márczius 3.), 108–109.

(!) Venetianer Lajos (!), „Könyvismertetés. Jób könyve [ford. Sass Béla]” Debreczeni Protestáns Lap, 1894 (szept. 15.), 464–465

Venetianer Sándor, „Miként tanítsuk német iskoláinkban a magyar nyelvet?”PEIL 38 (1895) No. 33, 516–517.

A,V. [Venetianer], „The Jews in Russia” (transl. from the German) The Scattered Nation, 1895, No. 3 (April), 45–49.

Venetianer, A., „A Sabbath Afternoon at the Mission House” The Scattered Nation, 1899, No. 18 (April), 198–201.

* * * * *

.

.

Nekrológjai:

Márk Ferencz, „Venetiáner Sándor 1853–1902” Debreczeni Protestáns Lap 20 (1902) No. 10 (márczius 8.), 153–154.; No. 11 (márczius 15.), 167–168.

Poór József, „Venetiáner Sándor emlékezete” Keresztyén Evangyélista, 11 (1902) No. 7, 50–51.; No. 8, 58–61.

Poór József, „Emlékezés Licentiatus Venétianer Sándorról (1853–1902)” Szabad Egyház 18 (1902) No. 4 (április), 1–5.

Poór József, „Venetiáner Sándor” [nekrológ] ??? protestáns napilap???1902, No. 53, 11–12.

V.F., „Nekrológ – Venetiáner Sándor 1853–1902” Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 45 (1902) No. 11 (március 16.),171–172.

Egy tudós pap halála” (gyászjelentés), Tolna vármegye 12 (1902) No. 10 (márczius 9.), 3.

(R.), [Vegyes közlemények] – „Halálozások: Venetianer Sándor”, Sárospataki Lapok, 1902, 246–247.

(gyászjelentés) „Venetianer Sándor” Vasárnapi újság 49 (1902) No. 10, 158.

Feinsilber, Robert, „Pastor Alexander Venetianer” Zions Freund 4 (1902) No. 8 (August), 85–86.

Schönberger, C. A., „Pastor A. Venetianer”, The Scattered Nation 9 (1902) No. 30 (april), 80–81.

Baron, David, „Notes [a short report about A. Venetianer’s death]”, The Scattered Nation 9 (1902) No. 30 (april), 74–75.

Th. D., „Alexander Venetianer and the Hungarian Scriptures” The Bible Society Monthly Reporter New Series, (1902) No. 166 (october), 224.

* * * * *

.

.

Venetianer Sándorról szóló írások

Bagi Andor, „Lelkészavatás Debrecenben” PEIL, 1878 (máj. 19.), 631–632.

Szabó János, „Adakozások. A pancsovai és szegedi ref. egyházak valamint a szegedi ref. lelkész és tanító javára” Protestáns Hetilap, 1879 (junius 7.), 207 (SzJ a békés-bánáti ref. esperes; VS Pancsován volt ekkor).

Czelder Márton, „Miszszió-ügy” Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1879, 145–147 (benne VS levele Pancsováról Czelder Mártonhoz; felajánlás a pancsovai egyháznak).

„Különfélék. Személyi hírek” PEIL, 1880 (ápr. 11.), 483 (újsóvéi kinevezés)

Erdős József, „Az ujsóvéi evang. ref. egyház multja és jelene (Folytatás)” PEIL, 1885 (aug. 9.), 1005–1006.

Erdős József, Az ujsóvéi ev. reform. egyház múltja és jelene, Budapest, 1885.

„Különfélék. A magyar biblia átdolgozása” PEIL, 1886 (nov. 14.), 1469–1470.

„Irodalom. Zum Zeugniss” PEIL, 1887 (jan. 16.), 90.

Keck, Zsigmond, „A szlavonországi ref. misszió” PEIL, 1887 (dec. 11.), 1594–1595 (VS rohrbachi lelkész 25 rubelnyi adománya).

„Különfélék. Theologiai tanárválasztás Debrecenben” PEIL, 1888 (máj. 6.), 604 (Erdős József lett az újszövetségi tanszék vezetője, többek között VS ellenében).

„Különfélék. Lelkészválasztások” PEIL, 1888 (nov. 25.), 1532 (Wenetianer [sic!] Sándor rohrbachi lelkészt választják újsóvéi lelkésznek).

S. Szabó József, „Venetianer Sándor bírálatára” Debreczeni Protestáns Lap, 1891 (május 23.), 199 (a Warga könyv recenziójára).

(B.), „Warga Lajos »A ker. egyház történelme«” Dunántúli Protestáns Lap, 2 (1891), 567 (Venetianer „Evang. Reform. Blätter”-ben megjelent recenziójáról).

de le Roi, J. F. A. ,Die evangelische Christenheit und die Juden unter dem Gesichtspunkte der Mission geschichtlich betrachtet: 2. Band, A. Zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das europäische Festland während des 19. Jahrhunderts, Berlin: H. Reuther& O. Reichard 1891, 290–291; 3. Band, B. Grossbritannien und die aussereuropäischen Länder während des 19. Jahrhunderts 1892, 276–277.

Keck, Zsigmond, „Az ujbanovcei misszió köréből” PEIL, 1892 No. 1, 7–8 (VS meglátogatja az ujbanovcei szeretházat).

Keck, Zsigmond, „Az ujbánovcei misszióból” PEIL, 1892 No. 51, 781 (VS alkalmi szónoklatot tartott az egyik imaházban).

Baron, David, „Mr. Baron’s Journal of a Tour in Eastern Europe” The Scattered Nation, 1896, No. 5 (January), 116–128 (különösen a 120. o.).

Baron, David, „Notes” The Scattered Nation, 1899, No. 18 (April), 201–203 (különösen a 202. o.) (benne VS Baronhoz intézett levele).

Schönberger, C. A., „The Lord has Done Great Things for Us (Address at our Anniversary)” The Scattered Nation, 1899, No. 19 (June), 237–240 (ebből a 238–239. o.).

Csengey Gusztáv, „Az új ó-szövetség” Evang. Egyház és Iskola 18 (1900)No. 26 (június 28.), 307–310 (recenzió).

„A revideált ótestamentom” Dunántúli Protestáns Lap 12 (1901) No. 7 (február 17.), 114 (az új bizottság tagja VS is).

Feinsilber, Robert, „Among the Jews in Hungary and Russia. [Letter from Mr. Robert Feinsilber]” The Scattered Nation, 1903, No. 36 (October), 404–410 (különösen a 406. o.).

Poór József, „Régiség. Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye levél- és irattára” PEIL, 1903 (nov. 8.), 714.

Gutsohn, Daniel, Geschichte der reformirten Kirchengemeinde zu Nowe-Schowe 1786–1923, Pleesz [Hrsg.?] 1927, 42–43 [Venetianer Sándorról] (71 p.).

Póth Lajos, „Venetiáner Sándor (1853–1902)” In: Református Évkönyv, Újvidék: Jugoszláviai Református Lelkészegyesület,1989, 68–72.

Kjaer-Hansen, Kai, „Josef Rabinowitz, the Herzl of Jewish Christianity” MISHKAN 14 (1991), 1-14.

Kjaer-Hansen, Kai, „Rabinowitz and Lichtenstein” Concordia Theological Quarterly, 56 (1992) No. 2–3 (April–July),187–193. [http://www.ctsfw.net/media/pdfs/kjaer-hansenrabinowitz.pdf]

Kjaer-Hansen, Kai, The Herzl of Jewish Christianity. Joseph Rabinowitz and the Messianic Movement, Edinburgh – Grand Rapids, Michigan: Handsel Press – Eerdmans, 1995 (eredetileg 1988-ban dánul) /nagyon sok hivatkozás VS-ra!/.

Csekő Ernő, „Három testvér – három vallás papja (A Venetianer-testvérek tevékenysége)” Megyei Napló[Tolna megye közéleti lapja], 3 (2001) No. 6 (május 10.), 6.

Kövér András, „A Venetianer fivérek. »Főrabbi, református lelkész és katolikus pap«. Egy Morvaországból származó, Magyarországon élő zsidó család története a 19. sz. második felében” In: A szívnek van két rekesze. Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából, Koltai Kornélia(szerk.), Budapest: L’Harmattan – Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012, 465 – 486 (Studia Hebraica Hungarica, 2/MTA Judaisztikai Kutatócsoport ÉRTESÍTŐ, 19).

Vajs Tibor, Venetianer Sándor – Egy igaz református lelkész [2015, megjelenés alatt; tartalmazza Venetianer Sándor Zum Zeugnissának magyar fordítását]

Kéziratok

Tóth Kálmán, (Venetianer Sándor élete és munkássága), Budapest, 1960 [töredékes kézirat].

Vadász György, (A Venetianer-család története 1850–1945 között, különös tekintettel Venetianer Sándorra), Budapest, 1980–1997 [nagyszámú dossziét kitevő kézirat].

PEIL = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

 

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*