Noé és Lót napjainak hasonlósága az elragadtatás idejének napjaihoz

Noé és Lót napjainak hasonlósága az elragadtatás idejének napjaihoz

Lásd, én jövök, mint egy tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát! Jel. 16,15

A Jelenések könyve eseményei időrendi sorrendben követik egymást – amint írva is van. Ez az Ige-vers az elragadtatás idejére utal. Itt találkozunk utoljára a tolvaj kifejezéssel, ami egyértelműen az egész Újszövetségen át az elragadtatásra utaló kifejezés. Az Úr nyomatékosan felhívja figyelmünket, arra a hasonlóságra, amely Noé és Lót napjait, valamint az Ő visszajöttének napjait jellemzi. Ezért különös figyelemmel kell kutatnunk, miről is van szó.

Mert amilyenek Noé napjai voltak, úgy lesz az ember Fiának eljövetelekor is. Mert – azokban a napokban – az özönvíz előtt ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind ama napig, amelyen Noé bement a bárkába. És nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadta, akképen lesz az ember Fiának eljövetelekor is.

Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Figyeljetek tehát, mert nem tudjátok, melyik napon jön el a ti Uratok. Azt ismerjétek fel, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jön el a tolvaj, őrködne és nem engedné, hogy házába törjön. Ezért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek Fia. Mt. 24,37-44

Mi történt Noé idejében, ami miatt az Örökkévaló özönvíz általi megsemmisítő ítéletet vitt végbe? A korszak leírása az egyik legrejtélyesebb közlés a Szentírásban/Bibliában. A pontos megértés érdekében az idézett szakaszba beírom a héber eredeti szerinti kifejezéseket.

És történt, hogy amint az emberek sokasodni kezdtek a Föld színén, és leányaik születtek, látták Istennek fiai/bnei HaElohim az emberek leányait, hogy szépek azok, és asszonyokat vettek mind azok közűl, akiket kiválasztottak.

És mondta az Örökkévaló/JHWH: Ne maradjon az én Szellemem örökké az emberben, mivelhogy ő bűnrehajló test; az ő napjainak száma 120 évet tegyen ki.

Azokban a napokban leesettek/bukottak/nephilim voltak a Földön, és még azután is, mikor Isten fiai/bnei HaElohim bementek az emberek leányaihoz, és azok (gyermekeket) szültek nekik. Ők ama hatalmasok/nagy testméretűek/ha-gibborim, kik ősidőktől fogva neves emberek voltak.

És látta az Örökkévaló/JHWH, hogy megsokasult az ember gonoszsága a Földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása minden nap csak gonosz. 1.Móz. 6,1-5

Noé 120 évig építette a bárkát, éppen annyi ideig, amelyet meghatározott az Örökkévaló az emberi kor felső határaként.

Mielőtt konkrétan Noé napjait vizsgáljuk, tekintsünk vissza az előző generációkra.

Tudjuk, hogy testvére meggyilkolása után … elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre 1.Móz. 4,16

Lámekh a hatodik nemzedék volt Kain vonalában és már poligámiában élt, gyilkolt, amiről dalt költött. A Szentírásban/Bibliában a számoknak is információs értékük van, ezért érdemes felfigyelni arra, hogy Lámekh a hatodik Kain vonalában és ez a hatos szám a bűnös ember száma. Ez egy tényállás és nem is folytatja az Írás tovább Kain vonalát. Ez nem jelenti azt, hogy a séthi vonal ne lett volna bűnös. Mert mindnyájan vétkeztek … Róm.3,23 Noé napjainak vizsgálata éppen erre mutat rá.

Ádámnak harmadik gyermeke Séth hasonló jellemű lehetett, mint Ábel – aki tisztelte az Örökkévalót – hiszen az ő gyermeke, Énós nevéhez fűződik az Örökkévaló/JHWH nevének segítségül hívása 1.Móz. 4,26. E vonalban Ádámtól a hetedik volt Énókh. Ez megint egy szám amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ez a teljesség és harmónia száma Istennel. Ő olyan harmóniában és hűséggel járt a Teremtővel, hogy az Úr magához vette, azaz elragadtatott a Földről 1.Móz. 5,24.

Az összefüggésből kiderül, hogy a nephilim, nagy méretűek, az emberhez képest óriások és mindig negatív lények voltak. Kérdéses, hogy kik voltak ezek az óriások/leesettek/nephilim, akik asszonyokat vettek az emberek leányai közül. Az Írás Istennek fiairól/b’nei HaElohim beszél. A Szentírásban/Bibliában Elohim kizárólag a Teremtő Isten megnevezése – önmagában, de többesszámú alakban. A Jézusban/Jesuában hívők számára nem kérdéses, hogy mit foglal magában e többesszám: Az Atyát, aki az Örökkévaló/JHWH, a Fiút aki Jesua/Jézus és a Szent Szellemet.

A 4-ik versben azt olvassuk, hogy nephilim-ek voltak a Földön. A nephilim szó a naphal szó többesszáma, – jóllehet óriások-nak fordítják – jelentése: leesett(!). Isten fiai/b’nei HaElohim természetfeletti lényekre utal, jóra és gonoszra egyaránt. Az Ószövetségben Isten fiai/b’nei HaElohim angyalokat jelent, ezért nagyon valószínű, hogy itt ún. bukott angyalokról van szó – akik az Isteni ítélet következtében ‘leestek’ a Mennyből. Ezt támasztja alá a Jób 1,6, hiszen eljött a sátán is Isten fiai/b’nei HaElohim, azaz az angyalok között az Örökkévaló színe elé, jóllehet ebben az időben már a Mennyből kivettetett saját angyalaival együtt.

Az Újszövetségben további információt kapunk ezekről a leesett angyalokról. Ezek alapján nem őrizték meg Istentől rendelt állapotukat és a szférában rendelt helyüket. Az alábbi Ige-versben Júdás apostol egyértelműen az 1.Móz.6,1-5-re utal: És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tart. Júd.6

Mert ha nem kedvezett Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. 2.Pét. 2,4

Ebből a természetellenes kapcsolatból óriás méretű emberek ha-gibborim származtak. (Az óhéberben a jelentései: hatalmas, talpraesett, nagy testméretű; a modern héberben: hős.)

Az elfajzott generáció a legnagyobb méretű romlottságban bontakozott ki, amilyen csak lehetséges a Földön: fajtalanság, perverzitás, erőszakosság, gyilkosság, mértéktelenség és a gonoszságnak legnagyobb mélységei.

Egyedül Noé és családja maradt tiszta ettől a bűnös kapcsolattól és őrizte meg magát Istenhez hűségesen e romlott és fajtalan nemzedék közepette. Azt mondja az Írás róla: Noé igaz, tökéletes/tamim férfiú volt az ő generációjában. Istennel járt Noé. 1.Móz.6,9 A tökéletes jelző Noénál és családjánál azonban nem csak szellemi értelemben értendő, hanem mint említettem, az eredeti génállományuk, a DNS-ük tökéletes maradt. A tökéletes/hibátlan kifejezés a héber tammim szó, ami rituális épséget jelent. Itt látni kell ezt a rendkívül fontos tényt – Noé és családja ezért kaphatott kegyelmet mert ők még rendelkeztek a teremtés eredeti génállományával. Ez feltétele volt annak, hogy az emberiség újra elszaporodhasson a Föld színén. Továbbiakban feltétele volt annak az Isteni tervnek, miszerint Isten Fia az ember Fia legyen.

Különböző vélemények és állásfoglalások vannak afelől, hogy kik is voltak Istennek fiai/bnei HaElohim, akik az emberek leányait kiszemelték, és maguknak vették asszonyaikul. A lényeg ebben a tudósításban azonban azon van, hogy miféle generáció született mind a testméretüket, mind a jellemüket tekintve. Amilyen a bűn mértéke Noé napjaiban volt – ami miatt megsemmisült egy nyolctagú család kivételével az egész emberiség – ugyancsak olyan lesz az Úr visszajövetele idején a bűn mértéke, amely az Örökkévaló ítéletét vonja az egész emberiségre.

Amint Noé idejében veszélyeztetve volt az eredeti génállomány, úgy napjainkban már teljes erővel halad a földi élet genetikai manipulálása/megrontása: növényi élelmiszerek, az élelem láncban levő állatok, és ami legtragikusabb, hogy az embert sem kímélik. Meggyőződésem, hogy Noé napjainak üzenete ezt is tartalmazza. A modern bábeli torony építése a földi élet génmódosítása. Ezzel az igyekezettel az ember átveszi a teremtés fölötti hatalmat a Teremtő kezéből. A katasztrófa már folyamatban van, pusztul a Föld és rajta az emberiség az állatvilággal együtt.

E témában informatív Web-oldalak:

A génmanipulált vetőmagok és hatásaiwww.c3.hu/~energia/gen2.htm

Ezekkel nincs kimerítve a Föld pusztításának módja, a sort a végtelenségig lehetne sorolni. Isten ítélete sújtja azokat, akik ilyen és más módokon pusztítják az emberiséget és lakóhelyét, a Földet.

Nagyon ajánlom az alábbi (német nyelvű) videó sorozatokat megtekintésre:

Monsanto – mit Gift und Genen (1/10) (tíz részes)

Monsanto: Das Bio-Patent auf Schweine Teil 1-5 (5 részes)

Ige-helyek: 3. Móz. 19,19; 5.Móz. 22,9

Lót napjai:

Mondta azután az Örökkévaló/JHWH: Mivelhogy Sodoma és Gomora felől a kiáltás megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnük felettébb súlyos. Alámegyek azért és látni akarom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? Tudni akarom! 1.Móz. 18,20-21

Mikor a két küldött/angyal estére Sodomába érkezett, és Lót Sodoma kapujában ült, és amint meglátta őket Lót, felkelt és eléjük ment, és arccal a földre borult.

És mondta: Lássátok Uraim kérlek! Térjetek be a ti szolgátok házához, és éjszakázzatok ott, és mossátok meg lábaitokat; reggel korán felkelhettek és indulhattok útatokra! Azok pedig mondták: Nem, hanem a (vásár-)téren éjszakázunk meg. De nagyon unszolta őket, és betértek hozzá, és bementek az ő házába. Ő pedig szerzett nekik vendégséget, és kovásztalan kenyeret is sütött, és ettek.

Még mielőtt lefeküdtek volna, a város férfiai, Sodoma férfiai körülvették a házat, ifjaktól az öregekig, mind az egész nép a város minden szélétől.

És szólították Lótot, mondván neki: Hol vannak a férfiak, akik te hozzád jöttek az éjjel? Hozd ki őket mihozzánk, hadd ismerjük őket! És kiment Lót ő hozzájok a bejárathoz, és bezárta maga után az ajtót. És mondta: Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonoszságot! Lássátok, van énnékem két leányom, akik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velük szemetek tetszése szerint! Csak ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttek! De azok mondták: Menj innen! Ismét mondták: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő akarja a törvényt szabni! Majd gonoszabbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal! És reá rohantak a férfiúra, Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtották azok a férfiak kezeiket, és bevonták Lótot magukhoz a házba és bezárták az ajtót.Az embereket pedig, kik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg kicsinytől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. És mondták a férfiak Lótnak: Ki van még itt hozzád tartozó? Vőd, fiaid és leányaid és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki e helyből!

Mert mi elvesztjük e helyet, mivelhogy nagy lett felőlük a kiáltás az Örökkévaló/JHWH előtt, és az Örökkévaló/JHWH küldött minket, hogy elveszítsük ezt!

Kiment akkor Lót, és szólt az ő vőinek, kik az ő leányait elvették, és mondta: Keljetek fel, menjetek ki e helyből! Mert elveszti az Örökkévaló/JHWH e várost! De az ő vőinek szemében úgy tetszett, mintha tréfálna. 1.Móz. 19,1-14

A Mózes könyvében leírt történetből megtudjuk, hogy e városok erkölcsi élete a romlottság legmagasabb fokát érte el. Hasonlóan, mint Noé napjaiban, az Örökkévaló nem tűrhette tovább és megsemmisítéssel ítélte meg őket. A városba tévedt idegen nem volt biztonságban. Korra és nemre való tekintet nélkül visszaéltek kiszolgáltatott helyzetével és nemi erőszakot követtek el rajta. A városok nevei a homoszexualitás szinonimái lettek mind a mai napig. Azonban nem csak a szexuális perverzió volt az egyetlen bűnük: Lásd, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, kenyérnek bősége és gondtalan nyugalom volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.

És felfuvalkodtak és szégyenteljesen/útálatosságot cselekedtek előttem, és elveszítettem őket, mikor ezt megláttam. Ezékiel 16,49-50

Jesua/Jézus szavaiból megtudjuk, hogy ugyanazok az állapotok lesznek az elragadtatás idején mint a Lót kapcsán említett városokban voltak: Ugyanúgy, mint Lót napjaiban is lett: ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;

De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:

Ugyanúgy lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. Luk. 17,28-30

Napjainkban szinte forradalmat vívnak a homoszexuálisok a jogaikért. Aki a Szentíráshoz/Bibliához hűen elutasítóan beszél e cselekedetekről és bűnnek nevezi, az már negatív színben tűnik fel – (Németországban így van, még keresztény körökben is). Az Úr szentjei, azaz az elkülönültek szenvednek e fertőzött társadalmi morál közepette, ezeket fogja az Úr megszabadítani a Földre következő végső ítélettől: És ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;

Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötörte az ő igaz lelkét 2.Pét. 2,7-8

Noé és Lót idejében mindenki elveszett az ő családjaik kivételével. Úgy lesz e végső történelmi szakaszban is. Ennek a földi korszaknak a végén Jesua/Jézus csak a hozzá hűséges maradékot viszi át a következő földi történelmi szakaszba, ami a Biblia alapján ezer évig tart. Mindkét esetben,  Noénál is, Lótnál is kihangsúlyozza az Írás/Biblia, hogy az érintett területeken mindenki elveszett.

Katharina Becker

 

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

2 Responses to Noé és Lót napjainak hasonlósága az elragadtatás idejének napjaihoz

  1. Ehud Margaret says:

    Az Örökkévaló nem fordul el az őszintén kérő igazaktól,sőt,még a saját hibájából bajba került ember számára is gyakran ad kimenekedést,mert Ő nemcsak igazságos,hanem irgalmas személy is,óriási kiváltságban részesülünk megkülönböztetett figyelme által.Áldott az Úr, (megszabadította az igaz Lótot is)-,csodálatossá tudja tenni kegyelmét .

  2. Mihaly Sandor says:

    Ha szigoróan vesszük “amilyenek a Noé napjai voltak, úgy lesz” mondatot, akkor a Noé korának genetikai degenerációja meg fog ismétlődni, de nem (csak) a génmanipulált élelmiszerekben, hanem emberben is! Egy megtért lány arról tett bizonyságot, hogy sátánista szülei őt a Sátán menyasszonyának készítették fel kislánykora óta. ld. itt: http://www.youtube.com/watch?v=ycrk0qmPSjI&feature=related
    Egy ilyen nő és egy nefilim kapcsolatából fog megszületni valószínűleg a bűn embere is, ezért lesz “a kígyó magva”, aki a mélység angyalától kapott erővel csodákat és jeleket fog tenni 42 hónapig.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*