A hírek biblikus nézőpontból

 

A hírek biblikus nézőpontból

Salom Sionból,

nyilván az utolsó napok szülési fájdalma lehet mindaz, ami egyre erősebben és gyakrabban jelenik meg. Hogyan viszonyulhatunk mindehhez? Ebben a kérdésben is csak Isten lényére és Igéjére figyelve igazodhatunk el. Most érkezik el az idő, amikor „…eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.” (Jn. 9, 4; Róm. 13, 12; I. Tessz. 5, 5). Az egész világnak kellene látnia, hogy az eseményeken keresztül, hogy teljesíti be ma Isten Igéjét pont Izraellel kapcsolatban. Milyen bocsánatban részesülhetnek a hívők, ha nem értik az idők jeleit, és nem imádságban, és engedelmességben reagálnak rá?

Ó ti balgatagok és rest szívűek

Feltámadása után Jesua ezt mondta a két tanítványának: „Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhivésére, a miket a próféták szóltak! Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban (azaz a Tanachban – Ószövetségben), amik ő felőle megirattak.” (Luk. 24, 25-27)

Nem valami hasonlót mondana Jesua azoknak a tanítványainak, akik az utolsó időkben Izrael újjászületéséről (és az Ő visszatérésnek előkészítéséről) nem tudnak semmit, vagy épp csak valami felszíneset? Ha Jesua figyelmünket mindarról elterelhetné, ami elvonja őket Isten Igéjétől, akkor nem a Tanach összes próféciájára utalna, amelyek szó szerint teljesednek be a szemeink előtt?

Azokban a napokban később valamennyi tanítványának így tanít Jesua: „… szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem.” (Luk. 24,44). Eszerint szükségszerű, hogy mindaz valóssággá legyen, ami Izraelről írva van. Aki szó szerint beteljesítette azt, amit a Messiásra nézve ígért, hazug lenne, ha ugyanígy szó szerint nem teljesítené azt, amit Izrael feltámadásával kapcsolatban ígért az utolsó napokra. Ez természetesen nem lehetséges. „Az Isten nem ember, hogy hazudjék… ha Ő szólt, nem teszi-e meg, ha beszélt, nem teljesíti-e?” (IV. Móz. 23,19).

Ha Isten esküvel ígér”

46 Igehely van, ahol Isten esküvel ígéri” Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és a leszármazóiknak, hogy a földet nekik adja, írja Derek Prince a „Prophetic Destinies” című könyvének B. mellékletében. Miután ezt negyvenhatszor ismétli Isten, szándéka vitán felül áll. „Amennyiben az ígéret örökrészeseinek különös mértékben meg akarta mutatni, hogy Isten szándékai megváltozhatatlanok, esküvel biztosította…” (Zsid. 6, 17). Ennek ellenére a Gyülekezet nagy része még mindig „kétfelé sántikál” ebben a kérdésben (I. Kir. 18,21).

A következő Igeversek többsége a Tórában áll, amely a Biblia első öt könyve, amely minden elkövetkezendőkre nézve tartalmazza az alapvető tanítást (beleértve az új szövetséget is). Egy rövid összeállítás:

Az Úr az égnek Istene, ki engemet (Ábrahámot) kihozott az én atyámnak házából, és az én rokonságimnak földéről, a ki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván: A te magodnak adom ezt a földet…” (I. Móz. 24, 7).

Isten mondta Izsáknak: „Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek és megáldalak téged; mert tenéked és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, melylyel megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak. (I. Móz. 26, 3)

És monda József az ő testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket és felvisz titeket e földről arra a földre, melyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. (I. Móz. 50, 24)

És béviszlek titeket (Izrael gyermekeit) a földre, a mely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt, és néktek adom azt örökségül, én az Úr.” (II. Móz. 6, 8 )

Mózes Izraelért imádkozva így szó Istenhez: „Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izráelről a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nékik: Megsokasítom a ti magotokat mint az égnek csillagait; és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké.” (II. Móz. 32, 13)

Nem a te igazságodért, sem a te szívednek igaz voltáért mégy te be az ő földük bírására; hanem az Úr, a te Istened e népeknek istentelenségéért űzi ki őket előled, hogy megerősítse az ígéretet, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. (V. Móz. 9, 5)

Isten Józsuének mondja: „Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, a mely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. (Józs. 1, 6)

Az Úr Angyala mondja Izraelnek: „Én vezettelek fel titeket Égyiptomból, és hoztalak benneteket erre a földre, a mely felől megesküdtem a ti atyáitoknak, és mondék: Nem bontom fel az én szövetségemet ti veletek soha örökké. (Bír. 2,1)

Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, és az ő beszédéről, a melyet parancsolt, ezer nemzetségig; a melyet szerzett Ábrahámmal; és az Izsáknak tett esküjéről. Amelyet állíta Jákóbnak örök végzésül, Izráelnek örökkévaló szövetségül, mondván: A Kanaán földét néked adom, hogy legyen néktek örökségtek…” (I. Krón. 16, 15-18; vö. Zsolt. 105, 8-11)

És kenyeret az égből adál nékik éhségökben, és vizet a kősziklából hozál ki nékik szomjúságokban; és mondád nékik, hogy menjenek be és bírják a földet, melyre nézve fölemelted kezedet (esküre), hogy nékik adod. (Nehem. 9, 15)

Hogy beteljesítsem az esküvést, a melylyel megesküdtem a ti atyáitoknak, hogy nékik adom a téjjel és mézzel folyó földet, a mint most van ez! És felelék, és mondám: Ámen, Uram!” (Jer. 11,5)

Azon a napon felemeltem kezemet nékik (esküre), hogy kihozzam őket Égyiptom földjéről a földre, a melyet kinéztem vala nékik, a mely téjjel és mézzel folyó, ékessége az minden tartománynak…” (Ezék. 20,6)

Az a hívő, aki kérdésessé teszi azt, amire Isten kifejezetten megesküdött, valószínűleg nem ismeri eléggé Isten Igéjét, a Bibliát.

Jeruzsálem a politika felett áll

Elie Wiesel alkotó, Nobel díjas, Holokauszt túlélő egy egész oldalas cikkben adott hangot egy nagy amerikai újságban aggodalmainak. „Számomra, mint zsidó számára Jeruzsálem a politika felett áll. Jeruzsálem hatszázszor van megemlítve a Szentírásban, és egyetlen egyszer sem a Koránban… Nincs megindítóbb imádság a zsidóság történetében, amit az, amely a Jeruzsálembe való visszatérés utáni vágyakozást fejezi ki… Ez az, ami az egyik zsidót a másikkal valamilyen módon összeköti, és ami csak nehezen magyarázható meg. Ha egy zsidó először jár Jeruzsálemben, az mégsem az első alkalom, az hazatérést jelent… A Jeruzsálem utáni fájdalom nemcsak a területekről, a földről szól, hanem emlékezés is… Jeruzsálem a szív a szíveinkben, a lélek a lelkünkbe.”(…Jerusalem is Above Politics“, Arutz 7, 17.4.2010).

A szabadság flottáinak” fiaskója

Május végén [2010-ben] egy flotta Törökországból megpróbált a „humanitárius segély” kifogásával a Gáza övezet körüli tengeri blokádon keresztültörni. Ez a nemzetközi joggal összhangban áll fenn azért, hogy a Hamasz kormányt, amelynek kifejezett célja Izrael megsemmisítése, Gázában megakadályozza abban, hogy fegyvereket csempésszen az országba, és megvalósítsa előbbi célját. A hajók közül egyiken, a Mavi Marmarán, a terroristák csak arra vártak, hogy a fedélzetre érkező izraeli katonákat megtámadhassák. Sok katonát megsebesítettek, mielőtt a kilenc terroristát megölték. A világ nagy része azonnal Izraelt vádolta – csak Amerika várt addig, amíg a tények napvilágra kerültek.

Miután az ENSZ biztonsági tanácsa egy elhamarkodott határozatban elítélte Izraelt, Avigdor Lieberman telefonon beszélt Ban Ki-moonnal, az ENSZ főtitkárával és emlékeztetett arra, „hogy csupán az elmúlt hónapban 500 embert öltek meg Thaiföldön, Afganisztánban, Pakisztánban, Irakban, és Indiában különböző események folytán, amelyeknél a Nemzetközi Közösség hallgatott, és tétlen maradt… ezzel szemben Izraelt egyértelmű védelmi intézkedéseiért elítélte.”(„FM Lieberman speaks with UN Secretary General Ban“, Foreign Minister’s Bureau, www.mfa.gov.il, 1.6.2010).

Irán árnyéka vetül a világra

Az egykori iráni joghallgató, „aki tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte, és akit az iráni börtönökben ellenzéki aktivitása miatt kínoztak”, ezt mondta a jelenlegi iráni vezetésről: „Több, mint harminc éve vették át a hatalmat… ha a rezsim kezébe ügyébe kövek kerültek, megkövezte az asszonyainkat; ha kötél került a kezükbe, felakasztották a férfiakat, ha fegyverekhez jutottak, lövettek az utcáinkon… Van kétsége valakinek afelől, hogy mi lenne, ha ez az igaztalan rezsim atomfegyvert kaparintana a kezébe?”(„Iran’s President Is Defiant and Our Diplomacy Looks Foolish“, A. Cooper, H. Brackman, Fox News Op-ed, 4.5.2010).

Júliusban a Külügyi Kapcsolatok Tanácsa előtt beszélt Netanjahu. Néhány megnyilvánulás ebből Iránnal kapcsolatban: A világ legtöbb vezetője, beleértve az arabokat is, az idők folyamán rádöbbenhetett volna arra, hogy (Irán) „a világ legnagyobb szponzora a terrorizmus terén, a világ legveszélyesebb fegyvereivel fenyegetés a régió, és az egész világ számára.”

Arról van szó, „hogy együtt élhet-e a világ egy atomfegyverrel felfegyverzett Iránnal.” Sok befolyásos ember hasonlítja az atomfegyverekkel rendelkező Iránt a régi Szovjetunióhoz. „Noha a szovjeteknek is voltak atomfegyvereik, de visszatartották őket attól, hogy bevessék azokat. Megalapozottan állítható-e, hogy egy atomfegyverekkel felfegyverzett Iránt is távol lehet tartani a bevetéstől?

Azonban a Szovjetunió egész más volt, és ma is az… Minden bizonnyal a szovjeteknek globális ideológiai céljaik voltak, azonban a nemzetközi szinten kifejezetten racionálisan jártak el. Ha az ideológia és a túlélés között kellett dönteniük, mindig a túlélést választották…

Az iráni rezsimet [ezzel szemben] egy militarista ideológia vezeti, amely egy teljesen más értékrend szerint épül fel, amely teljesen irracionális, mégis mindenre kiterjed, és nagy hatalommal bír…”

Irán már most is tagadja a Holokausztot, nyilvánosan követeli Izrael megsemmisítését, a Hesbollahot, és a Hamaszt rakétákkal szereli fel, szabotőröket és terrorista kommandósokat küld Egyiptomba, Jemenbe, és közvetlenül fenyegeti Szaud-Arábiát. „Mindez, amit ma tesz Irán, atomfegyverek nélkül. Gondoljanak bele, holnap mit fog tenni… Nem szabad engednünk, hogy a világ legveszélyesebb rezsimjének birtokába kerüljön a világ legveszélyesebb fegyvere.”(„A Conversation with B. Netanyahu“, Council on Foreign Relations, 8.7.2010).

* * *

Isten ünnepei „határnapok”, amelyek Őt a népével összekapcsolják. Véletlen lenne az, hogy az események egybeesnek? Bátorítunk titeket: „Vigyázzatok, virrasszatok!” (Mk. 13,33)

Közel jött mindeneknek a vége. Legyetek hát józanok és éberek, hogy imádkozni tudjatok.” (I. Pét. 4,7)

Chuck és Karen Cohen

(Fenti részletek a Watchmen from Jerusalem c. újság 3/2010 kiadásából származnak.)

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*